სამუშაო სათები ორშ. დან პარ. - 09:30 დან 18:00
დაგვირეკეთ +995 595696951
ელ. ფოსტა info@fsa.ge

ფორმები

 1. ხელფასის უწყისი
 2. ცნობა ხელფასის შესახებ
 3. ჩამოწერის აქტი
 4. შესყიდვის აქტი 2
 5. შედარების აქტი
 6. სამივლინებო მოწმობა
 7. სალაროს ჩეკის გაუქმების აქტი
 8. სალაროს გასავლის ორდერი
 9. სალაროს შემოსავლის ორდერი
 10. მიღება – ჩაბარების აქტი – საქონლის მიწოდებაზე
 11. მიღება – ჩაბარების აქტი – მომსახურების გაწევაზე
 12. მიღება – ჩაბარების აქტი – ქირავნობაზე
 13. მინდობილობა საგადასახადო დავებზე
 14. კრების ოქმი -კაპიტალის არაფულადი შენატანით გაზრდაზე
 15. კრების ოქმი – შვილობილი კომპანიის დაარსებაზე
 16. კრების ოქმი – დივიდენდის განაწილებაზე
 17. ინვოისი
 18. ინვოისი – მომსახურებაზე
 19. ინვოისი – ექსპორტზე
 20. ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე
 21. ბრძანება მივლინებაზე
 22. პარტნიორთა-კრების-ოქმი-შვილობილი-კომპანიის-დაარსებაზე
 23. პარტნიორთა-კრების-ოქმი-დივიდენდის-განაწილებაზე
 24. პარტნიორთა-კრების-ოქმი-არაფულადი-შენატანით-საწესდებო-კაპიტალის-გაზრდაზე
 25. საწვავის-ჩამოწერის-ფორმა
 26. წესდება-რელიგიურ-გაერთიანების-დამფუძნებელ-პირთა-შეთანხმება
 27. წესდება-შეზღუდული-პასუხისმგებლობის-საზოგადოება
 28. წესდება-სოლიდარული-პასუხისმგებლობის-საზოგადოება
 29. წესდება-სასოფლო-სამეურნეო-კოპერატივი
 30. წესდება-სააქციო-საზოგადოება
 31. წესდება-კოოპერატივი
 32. წესდება-კომანდიტური-საზოგადოება
 33. წესდება-არასამეწარმეო-იურიდიული-პირი